ACT – prezentacija Analize postojećeg stanja aktivnosti civilnog sektora u Sremu

Danas je održan ZOOM sastanak na kom su predstavljeni rezultati jedne od aktivnosti  u okviru projekta ODRŽIVI RAZVOJ ZA SVE – PLATFORMA ZA LOKALNI DIJALOG, koji finansira Švajcarska agencija za razvoj i saradnju  (SDC) kroz program „Zajedno za aktivno građansko društvo – ACT“.

U pitanju je bila prezentacija rezultata Analize postojećih aktivnosti civilnog sektora u Sremu, saradnja sa JLS i aktuelni mehanizmi donošenja lokalnih politika od značaja za ZŽS i održivi razvoj. Sastanku su prisustvovali organizacije civilnog društva (OCD) u Sremu i predstavnici lokalnog parlamenta Grada Sremska Mitrovica kao i članovi projektnog tima. Prezentaciju je održao izabrani konsultant-ekspert.

Cilj analize je da se kroz prikupljanje i obradu podataka na određenom uzorku dobije opšta slika o postojećim trendovima i potrebama na lokalnom ali i na regionalnom nivou.

Analiza je sprovedena sledećom metodologijom:

  • Izrada upitnika i anketiranje rukovodioca grada Sremska Mitrovica i odbornika, anketiranje organizacija civilnog društva i anketiranje građana.
  • Analiza informacije o postignutim rezultatima, aktuelnim inicijativama i održivosti rada organizacija civilnog društva.
  • Utvrđivanje kakva je vidljivost i saradnja organizacija civilnog društva sa gradskim rukovodstvom i gradskom upravom Sremska Mitrovica.
  • Utvrđivanje u kojoj meri je uključenost građana i organizacije civilnog društva prilikom donošenja odluka na lokalnom nivou, zatim koji je nivo njihove edukovanosti i stručnosti, itd.

Pripremljen je zaključak i preporuke za naredne korake u cilju bolje vidljivosti i jačanja kapaciteta organizacija civilnog društva kao strane u javnom dijalogu sa lokalnom samoupravom.